Parduotuvės taisyklės

Internetinės parduotuvės MONDEX, veikiančios adresu www.sklep.mondex.pl, savininkas yra MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna, kurios registruota buveinė yra Olštyne, ul. Towarowa 17, 10-416 Olštynas (toliau - MONDEX), įrašyta į Valstybinio teismo registro Verslininkų registrą, kurį tvarko Olštyno apylinkės teismas, Valstybinio teismo registro 8-asis ekonominis skyrius, numeriu KRS: 000005755, turinti REGON: 51028674000000, NIP: 7391010198. Parduotuvės pardavėjas ir operatorius yra Unihome Sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 11a/226, 01-793 Varšuva (Lenkija), KRS: 0000614138, NIP: PL7010570501. Susisiekti su internetine parduotuve galima telefonu: +48 792 969 999 (nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9.00 iki 17.00 val.), el. paštu: sklep@mondex.pl arba pokalbiais parduotuvės svetainėje.

§1
Apibrėžtys

 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:.
 1. Darbo dienos - dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybinių švenčių dienas;
 2. Registracijos forma - Parduotuvėje esanti forma, leidžianti susikurti Paskyrą.
 3. Užsakymo forma - interaktyvi forma, esanti Parduotuvėje, leidžianti pateikti Užsakymą, visų pirma įtraukiant Produktus į Krepšelį ir apibrėžiant Pardavimo sutarties sąlygas, įskaitant pristatymo ir apmokėjimo būdą.
 4. Pirkėjas - subjektas, įsigyjantis Produktą Internetinėje parduotuvėje, sudarantis Pardavimo sutartį arba besinaudojantis Elektronine paslauga pagal Taisykles, kuris yra fizinis asmuo, turintis visišką teisnumą ir veiksnumą, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam Įstatymas suteikia teisnumą ir veiksnumą;
 5. Civilinis kodeksas - 1964 m. balandžio 23 d. Įstatymas;
 6. Vartotojas - fizinis asmuo, sudarantis su verslininku teisinį sandorį, kuris nėra tiesiogiai susijęs su jo ūkine ar profesine veikla;;
 7. Paskyra - konkrečiam Klientui priskirta Internetinės parduotuvės dalis, kuria naudodamasis Klientas gali atlikti tam tikrus veiksmus Internetinėje parduotuvėje. Klientas prie Paskyros prisijungia naudodamas Prisijungimo vardą ir susijusį Slaptažodį. Klientas prisijungia prie savo Paskyros užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje.
 8. Krepšelis - elektroninė paslauga, teikiama Klientui kaip Internetinės parduotuvės dalis, visų pirma leidžianti lengvai pateikti užsakymą pasirinktam Produktų skaičiui, pateikti atskirų Produktų kainos suvestinę ir bendrą visų Produktų kainą, taip pat bendrą užsakymo vertę.
 9. Produktas - Internetinėje parduotuvėje esantis kilnojamasis daiktas, dėl kurio Pirkėjas ir Pardavėjas yra sudarę Pardavimo sutartį.
 10. Verslininkas - Klientas, kuris nėra Vartotojas ir kuris sudaro Pardavimo sutartį arba Paslaugų sutartį su Pardavėju tikslu, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiu su jo verslu ar profesine veikla.
 11. Taisyklės ir sąlygos - šis dokumentas.
 12. Pardavėjas - Unihome Sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 11a/226, 01-793 Varšuva (Lenkija), įtraukta į Nacionalinio teismų registro Verslininkų registrą, kurį tvarko Sostinės Varšuvos apygardos teismas, Nacionalinio teismų registro XIV komercinis skyrius, KRS numeris: 0000614138, turinti REGON: 364267729 NIP: PL7010570501;
 13. Pirkimo-pardavimo sutartis - Prekės pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta arba sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo per Internetinę parduotuvę.
 14. Paslaugos - Pardavėjo Klientams elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, kaip apibrėžta 2002 m. liepos 18 d. Įstatyme dėl elektroninių paslaugų teikimo.
 15. Skaitmeninė paslauga - paslauga, leidžianti Vartotojui: -kurti, apdoroti, saugoti arba gauti prieigą prie duomenų skaitmenine forma; -dalytis duomenimis skaitmenine forma, kuriuos perdavė arba sukūrė Vartotojas arba kiti šios paslaugos naudotojai; -kitokias sąveikos per duomenis formas.
 16. Vartotojų teisių įstatymas - 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymas.
 17. Skaitmeninis turinys - skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys.
 18. Techniniai reikalavimai - minimalūs reikalavimai, kurie yra būtini bendradarbiavimui su Pardavėjo / Paslaugų teikėjo naudojama IRT sistema, t. y: (1) kompiuteris / nešiojamasis kompiuteris ar kitas multimedijos įrenginys su prieiga; (2) elektroninis paštas; (3) interneto naršyklė: Mozilla Firefox 17.0 ir naujesnė versija arba Internet Explorer 10.0 ir naujesnė versija, Opera 12.0 ir naujesnė versija, Google Chrome 23.0 ir naujesnė versija, Safari 5.0 ir naujesnė versija, Microsoft Edge 25.10586.0.0 ir naujesnė versija; (4) slapukų ir Javascript įtraukimas į interneto naršyklę ; (5) aktyvus el. pašto adresas.
 19. Užsakymas - Kliento valios pareiškimas, pateiktas naudojant Užsakymo formą, kuriuo siekiama tiesiogiai sudaryti Produkto ar Produktų pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju.

§2
Bendrosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės apibrėžia bendrąsias sąlygas, elektroninių paslaugų teikimo ir pardavimo, vykdomo per internetinę parduotuvę https://sklep.mondex.pl/ , būdą.
 2. Šios Taisyklės ir sąlygos yra nuolat prieinamos interneto svetainėje https://sklep.mondex.pl/ tokiu būdu, kad jas būtų galima bet kada įsigyti, atgaminti ir įrašyti spausdinant ar išsaugant laikmenoje.
 3. Norint pradėti naudotis Parduotuve, būtina perskaityti ir visiškai sutikti su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis.
 4. Visi terminai skaičiuojami pagal Civilinio kodekso 111 straipsnį, t. y. dienomis išreikštas terminas baigiasi pasibaigus paskutinei dienai, o jeigu dienomis išreikšto termino pradžia yra tam tikras įvykis, skaičiuojant terminą neatsižvelgiama į dieną, kurią šis įvykis įvyko.
 5. Naudotis internetine parduotuve galima su sąlyga, kad Kliento naudojama IRT sistema atitinka minimalius techninius reikalavimus.
 6. Siūlydamas išvardytus produktus ir (arba) paslaugas, Pardavėjas produktų puslapiuose ir kituose parduotuvės informaciniuose puslapiuose informuoja apie produktų su skaitmeniniais elementais, skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų funkcionalumą. Be to, Pardavėjas / Paslaugų teikėjas informuoja apie taikomas technines jų apsaugos priemones, taip pat apie atitinkamą produktų su skaitmeniniais elementais, skaitmeniniu turiniu ar skaitmeninėmis paslaugomis suderinamumą ir sąveiką.
 7. Pirkėjas privalo:
 1. Registruodamasis ir užsakydamas internetinėje parduotuvėje pateikti tik teisingus, naujausius ir visus būtinus duomenis, taip pat nedelsiant juos atnaujinti.
 2. naudotis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis taip, kad netrukdytų Pardavėjo, Internetinės parduotuvės ir kitų Klientų veiklai.
 3. naudotis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis taip, kad jos atitiktų teisės aktų ir šių Taisyklių nuostatas.

§3
Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos

 1. Paslaugas Pardavėjas teikia nemokamai, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
 2. Paslaugų teikėjas teikia šias elektronines paslaugas Pirkėjams per internetinę parduotuvę:
  1. Vartotojo paskyra;
  2. Pirkinių krepšelis;
  3. Užsakymo pateikimas ir Pardavimo sutarčių sudarymas pagal šiose Taisyklėse nustatytas taisykles;
  4. naujienlaiškis;
 3. Naudotis Naudotojo paskyra galima Paslaugų gavėjui kartu atlikus toliau nurodytus veiksmus:
  • užpildžius registracijos formą ir sutikus su šių Taisyklių ir sąlygų nuostatomis,
  • paspaudus laukelį "Registruotis".
 4. Užregistravęs Paskyrą, Paslaugų gavėjas gali prisijungti prie Internetinės parduotuvės, pateikdamas registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą (el. pašto adresą) ir slaptažodį.
 5. Paslaugų teikimo sutartis, kurią sudaro Naudotojo Paskyros Internetinėje parduotuvėje palaikymas, sudaroma neribotam laikui ir nutraukiama, kai Naudotojas pateikia prašymą ištrinti Paskyrą arba pasinaudoja mygtuku "Ištrinti Paskyrą".
 6. Pardavėjas gali atsisakyti registruoti Paskyrą, jei Klientas pažeidžia III. Taisyklių ir sąlygų 7 punkto nuostatas.
 7. Sutartis dėl paslaugų, kurias sudaro Vartotojo Paskyros Internetinėje parduotuvėje palaikymas, teikimo sudaroma neribotam laikui ir nutraukiama Pirkėjui atsiuntus prašymą ištrinti Paskyrą arba pasinaudojus mygtuku "Ištrinti Paskyrą".
 8. Pirkinių krepšelis yra elektroninė paslauga, kuri pradedama teikti, kai Klientas į Pirkinių krepšelį įdeda pirmąją prekę. Pirkinių krepšelis yra vienkartinė paslauga, teikiama nemokamai ir nutraukiama, kai Klientas pateikia arba nustoja pateikti Užsakymą. Priklausomai nuo turimų funkcijų, Pirkinių krepšelis gali įsiminti informaciją apie Kliento pasirinktus Produktus ir pasibaigus naršyklės sesijai, tačiau neužtikrina, kad Produktai bus prieinami.
 9. Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, kurią sudaro galimybė Klientui pateikti Užsakymą Parduotuvėje, sudaroma tam tikram laikotarpiui ir nutraukiama Klientui pateikus arba nustojus teikti Užsakymą.
 10. Pardavėjas turi teisę retkarčiais organizuoti konkursus ir akcijas, kurių sąlygos kiekvieną kartą bus nurodytos Parduotuvės tinklalapiuose. Internetinėje parduotuvėje vykstančios akcijos nesumuojamos, nebent konkrečios akcijos sąlygose nurodyta kitaip.
 11. Pardavėjas gali bet kada nutraukti Paslaugų teikimo sutartį su Pirkėju, įspėjęs apie tai prieš 14 dienų, dėl svarbių priežasčių, kurios suprantamos kaip teisės aktų, reglamentuojančių Pardavėjo paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis, nuostatų pasikeitimas, turintis įtakos Pardavėjo ir Pirkėjo sudarytoje sutartyje nustatytoms tarpusavio teisėms ir pareigoms, arba paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių ir sąlygų nuostatos, apimties ar teikimo pasikeitimas.
 12. Klientui pažeidus šių Taisyklių ir sąlygų nuostatas, Pardavėjas, prieš tai neefektyviai paraginęs nutraukti ar pašalinti pažeidimus, nustatydamas atitinkamą terminą, gali nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, apie tai įspėjęs prieš 14 dienų.
 13. Paskyros paslaugų teikimo sutarties nutraukimas bet kurios iš Šalių iniciatyva, taip pat Paskyros paslaugų teikimo sutarties nutraukimas abiejų Šalių sutikimu neturi įtakos Šalių teisėms, įgytoms iki jos nutraukimo.

§5
Produktų užsakymas

 1. Užsakymai priimami interneto svetainėje www.sklep.mondex.pl. Norint sudaryti sutartį, reikia pateikti užsakymą.
 2. Produktai internetinėje parduotuvėje yra išsamiai pažymėti. Svetainėje pateikiama informacija apie gaminio savybes, jo kainą, medžiagą, iš kurios jis pagamintas, ir kt.
 3. Užsisakydamas gaminį, Klientas pasirenka prekę atitinkamu būdu, visų pirma nurodydamas užsakomo gaminio dydį, spalvą, kiekį (vienetais) ir, jei reikia, pateikdamas kitą konkrečią informaciją.
 4. Pasirinkęs gaminį, Klientas spusteli piktogramą "ADD TO CART". Gaminys perkeliamas į pirkinių krepšelį, jei jį galima parduoti.
 5. Jei Klientas nori toliau apsipirkti, į krepšelį jis gali įdėti daugiau produktų. Jis taip pat gali užbaigti apsipirkimo procedūrą spustelėdamas piktogramą "PRIEINTI PRIE UŽSAKYMO" arba spustelėdamas puslapio viršuje esančią pirkinių krepšelio piktogramą.
 6. Kitame ekrane pateikiama šiuo metu į krepšelį pridėtų produktų sąrašo santrauka, tada reikia pasirinkti pardavimo dokumento formą - kvitą arba sąskaitą faktūrą.
 7. Pasirinkę dokumentą, spustelėkite piktogramą "Pereiti prie apmokėjimo".
 8. Patekę į pirkinių krepšelio puslapį, turite įvesti duomenis, reikalingus užsakytam produktui išsiųsti.
 9. Pirkėjas perka naudodamasis vadinamuoju greituoju apsipirkimu arba susikūręs paskyrą ar prisijungęs prie INSPI by MONDEX internetinės parduotuvės, kurios dėka Pirkėjas įgyja prieigą prie papildomų parinkčių, pavyzdžiui: užsakymų istorijos, galimybės patikrinti, kokiame etape yra paskutinis pateiktas užsakymas, galimybės gauti naujausią informaciją apie MONDEX internetinės parduotuvės produktus.
 10. Įvedę adreso duomenis, spustelėkite piktogramą "SAVE" ir bus parodyti galimi mokėjimo būdai. Pasirinkę mokėjimo būdą, spustelėkite piktogramą "Pereiti prie užsakymo apdorojimo".
 11. Kitame žingsnyje turite pasirinkti užsakymo pristatymo ir mokėjimo būdą bei sutikti su Taisyklėmis ir sąlygomis bei Privatumo politika.
 12. Kitame žingsnyje pasirinkite gaminio apmokėjimo būdą. Patvirtinkite užsakymo vertę spustelėdami piktogramą "PATVIRTINTI PIRKIMĄ".
 13. Jei pasirenkate mokėti pavedimu24, turite pasirinkti banką, iš kurio norite mokėti, arba kredito kortelės (Visa/MasterCard) arba BLIK išdavėją, ir tada spustelėti piktogramą "PAY FOR THE PURCHASE" (apmokėti pirkinį).
 14. Jei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos į sandorio tarpininko sąskaitą nebus gautas mokėjimas (šiose sąlygose darbo diena suprantama kaip bet kuri savaitės diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius bei valstybinių švenčių dienas), užsakymas nebus vykdomas ir sutartis bus laikoma nesudaryta. Tokiu atveju galite iš naujo pateikti užsakymą ir pasirinkti kitą mokėjimo formą. Užsakymo, apmokėto pavedimu24, vykdymas pradedamas gavus mokėjimą už produktą.
 15. Bet kuriame užsakymo pateikimo etape galite atšaukti užsakymą nutraukdami tolesnius veiksmus ir išeidami iš užsakymo polapio. Tai galima padaryti keliais būdais: pavyzdžiui, paspaudus piktogramą, naudojamą grįžti į ankstesnį puslapį, arba paspaudus ant bet kurio parduotuvės svetainės tinklalapio polapio (arba produkto). Užsakymas, kurio klientas neužbaigia, bus automatiškai atšauktas.
 16. Kliento nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas el. laiškas, patvirtinantis kliento užsakymo gavimą. Elektroninio laiško tekste Klientas gaus individualų užsakymo numerį, kurį nurodžius, be kita ko, galima nustatyti užsakymo statusą.

§6
Užsakymo atšaukimas

 1. Klientas turi teisę atšaukti užsakymą iki produktų išsiuntimo.
 2. Klientas turi dvi galimybes pasinaudoti šia teise:
  1. siųsti el. laišką adresu sklep@mondex su dideliu galiojimu ir pavadinimu: "Užsakymo atšaukimas Nr...". Užsakymo atšaukimas galios tik tuo atveju, jei jis parduotuvę pasieks iki užsakyto produkto išsiuntimo.
  2. Susisiekite su internetine parduotuve telefonu +48 792 969 999 (nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 17 val.

§7
Kainos

 1. Kainos interneto svetainėje pateikiamos Lenkijos zlotais, yra bruto kainos, įskaitant taikomus mokesčius ir rinkliavas.
 2. Užsakymo pateikimo metu interneto svetainėje nurodyta kaina yra galutinė, Klientui privaloma kaina.
 3. Pristatymo išlaidos turi būti pridedamos prie produkto kainos.
 4. Po užsakymo pateikimo kainos keisti negalima.

§8
Produkto prieinamumas / nepilnas užsakymo įvykdymas

 1. Visi svetainėje nurodyti produktai yra prieinami produktai.
 2. Išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai keli Klientai tuo pačiu metu pateikia to paties produkto užsakymą, gali atsitikti taip, kad produkto nėra. Tokiu atveju klientas bus informuotas apie tai, kad užsakymo neįmanoma įvykdyti, ir nuspręs, kokiu būdu jį įvykdyti (iš dalies įvykdyti, pratęsti laukimo laiką, atšaukti visą užsakymą). perduodamas
 3. Jei atitinkamo produkto nėra sandėlyje, klientas el. paštu bus informuotas apie užsakymo problemas ir galimus variantus (pvz., dalinis įvykdymas, visiškas įvykdymas, tačiau su tuo susijęs ilgesnis laukimo laikas, viso užsakymo atšaukimas be neigiamų pasekmių klientui).
 4. Jei klientas nepageidauja, kad dalinis užsakymas būtų įvykdytas - užsakymas atšaukiamas be neigiamų pasekmių klientui, o jei klientas atlieka mokėjimą - sumokėtos sumos grąžinamos.

§9
Užsakymo atsiėmimo būdas ir užsakymo įvykdymo laikas

 1. Produktas pristatomas Europos Sąjungoje, išskyrus Vokietiją.
 2. Užsakymas perduodamas pristatymui per 1 (žodžiu: vieną) darbo dieną nuo jo pateikimo.
 3. Jei pasirinktas produktas yra, jis išsiunčiamas Klientui ne vėliau kaip per 14 (žodžiais: keturiolika) darbo dienų nuo užsakymo perdavimo tvarkyti.
 4. Informaciją apie planuojamą užsakymo pristatymo laiką rasite pirkinių krepšelio puslapyje.
 5. Pasirinkus greitąjį pervedimą arba mokėjimą kreditine kortele kaip mokėjimo formą (mokėjimas per przelewy24 - užsakymas pradedamas tvarkyti po to, kai 100 % už prekę mokėtinos sumos bus pervesta į tarpininko sąskaitą, nuo šio momento turėtų būti skaičiuojamas laikas, per kurį prekė bus perduota kurjeriui.
 6. Užsakymus pristato kurjerių bendrovės "InPost", DHL, UPS ir "Suus".
 7. MONDEX yra atsakinga už užsakyto produkto pristatymą iki tol, kol jis bus pristatytas Klientui.

§10
Mokėjimo formos

 1. Užsakymo apmokėjimo forma:
  1. Grynaisiais pinigais pristatymo metu;
  2. Pervedimai24 - BLIK, "Google Pay", "Apple Pay", mokėjimo kortelė, greitasis pervedimas;
 2. MONDEX nepriima tradicinių pervedimų, todėl Klientas negaus sąskaitos numerio, į kurią turėtų būti pervestas mokėjimas, pvz.
 3. Internetinė parduotuvė niekada nesiųs Klientui el. laiško su informacija, kad staiga pasikeitė įmokos sąskaita, ir su prašymu atlikti tradicinį pervedimą. Jei Klientas gauna tokį el. laišką - neatlikite mokėjimo ir neatsakykite į jį, išsiųskite nepakeistą el. laišką MONDEX adresu sklep@mondex.pl.
 4. Prie kiekvieno įsigyto produkto pridedamas fiskalinis kvitas arba PVM sąskaita faktūra.

§11
Sutartis

 1. Parduotuvės interneto svetainėje www.sklep.mondex.pl pateikta informacija nėra pasiūlymas 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso įstatymo prasme.
 2. MONDEX įsipareigoja pristatyti produktą kurjeriui per 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo arba, jei produkto nėra, per tokį laikotarpį informuoti Pirkėją apie produkto trūkumą.
 3. Bendras užsakymo pristatymo laikas neturėtų viršyti 16 darbo dienų.
 4. Jeideklaruojamas pristatymo laikas viršija minėtą terminą, MONDEX turi būti pateikta atitinkama informacija, nurodant užsakymo numerį ir galutinį produkto gavimo terminą.

§12
Pristatymo išlaidos

 1. Pristatymo Lenkijoje kaina yra:

  pristatymas per GLS kurjerį - 14,90 PLN

  pristatymas per "Poczta Polska" - 12,90 PLN

  pristatymas siuntų automatu - 12,90 PLN

  baldų pristatymas - 29,90 PLN

 2. Papildomi mokesčiai už pristatymą Lenkijos teritorijoje. Negabaritinis (prekė, kurios dviejų ilgesnių kraštinių suma viršija 120 cm arba sveria daugiau kaip 20 kg) - 20,00 PLN
 3. Pristatymai vykdomi Europos Sąjungoje, išskyrus Vokietijos Federacinę Respubliką. Tarptautinio pristatymo per GLS kurjerį kaina - 99,90 PLN.

§12
Vartotojo atsisakymas nuo sutarties

 1. Vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties nenurodydamas priežasties per 30 dienų nuo gaminio gavimo dienos. Jei Vartotojas atsisako sutarties, sutartis laikoma nesudaryta ir grąžinami abipusiai Vartotojo ir MONDEX įvykdyti įsipareigojimai.
 2. Vartotojas, atsisakydamas sutarties, turi pateikti rašytinį pareiškimą apie atsisakymą. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, užpildant Vartotojui kartu su užsakytu produktu atsiųstą sutarties atsisakymo formą ir išsiunčiant dokumentą MONDEX iki pirmiau nurodyto termino pabaigos. Vartotojas turi teisę, bet ne pareigą, naudoti atitinkamą formulę.
 3. Vartotojas privalo grąžinti produktą, dėl kurio atsisakoma sutarties, per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo dienos. Pakanka išsiųsti prekę atgal iki nurodyto termino.
 4. Pareiškimą apie sutarties atsisakymą ir grąžinamą produktą reikia siųsti nurodytu adresu: MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna, Grąžinimų ir skundų skyrius, Towarowa g. 17, 10-416 Olštynas.
 5. Kartu Pardavėjas suteikia Vartotojui nemokamą prekių grąžinimo paslaugą https://szybkiezwroty.pl/. Greitas grąžinimas - tai paslauga, kurios dėka Vartotojas gali nemokamai grąžinti savo užsakymus per visoje Lenkijoje esančius Paczkomatus. Siuntinį su grąžinimu galima išsiųsti dviem būdais - naudojantis mobiliąja programėle InPost arba svetainėje SzybkieZwroty.pl.
 6. Taip pat yra galimybė pateikti prašymą grąžinti siuntą naudojantis elektronine grąžinimo forma, kurią galima rasti elektroninėje parduotuvės svetainėje. Tuomet MONDEX sąskaita bus užsakytas kurjeris, kuris nemokamai atsiims grąžinamą prekę. Galimybė nemokamai atsiimti grąžinamus gaminius taikoma tik Lenkijos teritorijoje per GLS kurjerį atliekamiems pristatymams. Siuntinys turi būti siunčiamas į GLS punktą, remiantis prie siuntinio pridėtu laišku.
 7. Vartotojas privalo padengti tiesiogines prekių grąžinimo MONDEX išlaidas (t. y. prekių grąžinimo per kurjerį, paštą ar kitą instituciją išlaidas), išskyrus išlaidas, nurodytas 7 ir 8 punktuose.
 8. Jei vartotojas pats siunčia prekę atgal, jis padengia tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
 9. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo vartotojo pareiškimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžina vartotojui visus pastarojo atliktus mokėjimus, įskaitant gaminio pristatymo išlaidas. Pardavėjas grąžina mokėjimą naudodamas tą patį vartotojo naudotą mokėjimo būdą, išskyrus atvejus, kai vartotojas aiškiai susitarė dėl kitokio grąžinimo būdo, dėl kurio vartotojas nepatiria jokių išlaidų.
 10. Pardavėjas gali sulaikyti iš vartotojo gauto mokėjimo grąžinimą tol, kol gaus Produktą atgal arba kol vartotojas pateiks jo grąžinimo įrodymą, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks anksčiau, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas pats pasisiūlo atsiimti Produktą iš vartotojo.
 11. Grąžinamas gaminys turi būti nepakeistos būklės, t. y. ant jo negali būti naudojimo pėdsakų, ir jis turi būti su originaliomis etiketėmis.
 12. Vartotojas atsako už bet kokį gaminio vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl jo naudojimo daugiau, nei būtina gaminio pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 13. Pagal akciją įsigytos prekės grąžinimas reiškia, kad vartotojas atsisako dalyvauti šioje akcijoje, įskaitant teisės įsigyti prekę akcijos sąlygomis praradimą.
 14. Jei pagal akciją įsigytas produktas grąžinamas, MONDEX grąžina užsakymo kainą neatsižvelgdama į akcijos sąlygas.
 15. Teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties Vartotojui netaikoma sutarčiųatžvilgiu:
  1. paslaugų, už kurias vartotojas privalo sumokėti kainą, teikimui, jei Pardavėjas visiškai įvykdė paslaugą gavęs aiškų ir išankstinį vartotojo sutikimą, kuris prieš Pardavėjui suteikiant paslaugą buvo informuotas, kad Pardavėjui įvykdžius paslaugą, jis neteks teisės atsisakyti sutarties, ir ją priėmė;
  2. kai kaina ar atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti ir kurie gali įvykti nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui;
  3. kai vykdymo objektas yra Prekė - kilnojamasis daiktas (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais), kuris nėra surenkamas, gaminamas pagal vartotojo specifikacijas arba skirtas jo individualiems poreikiams tenkinti;
  4. kai atlikimo objektas yra gaminys - kilnojamasis daiktas (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais), kuris greitai genda arba kurio galiojimo laikas yra trumpas;
  5. kai atlikimo objektas yra gaminys - kilnojamasis daiktas (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais) - pristatytas užplombuotoje pakuotėje, kurios atidarius negalima grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
  6. kai atlikimo objektas yra Produktai - kilnojamieji daiktai (įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais), kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai sujungti su kitais kilnojamaisiais daiktais, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais;
  7. kai vykdymo objektas yra alkoholiniai gėrimai, dėl kurių kainos buvo susitarta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, kurie gali būti pristatyti tik po 30 dienų ir kurių vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti;
  8. kai vartotojas aiškiai paprašė, kad Pardavėjas atvyktų pas jį atlikti skubaus remonto ar techninės priežiūros; jeigu Pardavėjas suteikia papildomas paslaugas, išskyrus tas, kurių prašė vartotojas, arba pristato Produktus - kilnojamuosius daiktus (įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais), išskyrus atsargines dalis, būtinas remontui ar techninei priežiūrai atlikti, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties dėl papildomų paslaugų ar Produktų;
  9. kai tiekimo objektas yra garso ar vaizdo įrašas arba kompiuterių programinė įranga, tiekiama užplombuotoje pakuotėje, kai pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;
  10. laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų tiekimo atveju, išskyrus prenumeratos sutartį;
  11. sudaromos viešo aukciono būdu;
  12. apgyvendinimo, išskyrus gyvenamąsias patalpas, prekių gabenimo, automobilių nuomos, maitinimo, laisvalaikio, pramogų, sporto ar kultūros renginių organizavimo paslaugoms, jei sutartyje nurodyta paslaugos teikimo data arba laikotarpis;
  13. o skaitmeninio turinio, kuris neteikiamas materialioje laikmenoje ir už kurį vartotojas privalo sumokėti kainą, teikimo, jeigu pardavėjas pradėjo vykdyti sutartį gavęs aiškų ir išankstinį vartotojo sutikimą, kuris prieš pradedant vykdyti sutartį buvo informuotas, kad pardavėjui pradėjus vykdyti sutartį jis neteks teisės atsisakyti sutarties, ir tai patvirtino, o pardavėjas pateikė vartotojui Vartotojų teisių įstatymo 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse arba 21 straipsnio 1 dalyje nurodytą patvirtinimą;
  14. dėl paslaugų, už kurias vartotojas privalo sumokėti kainą, teikimo, kai vartotojas aiškiai paprašė Pardavėjo atvykti į vartotojo namus dėl remonto ir paslauga jau buvo visiškai atlikta, gavus aiškų ir išankstinį vartotojo sutikimą;
 16. Šiame skyriuje išdėstytos nuostatos dėl vartotojo taip pat taikomos sutartims, nuo tos dienos sudarytoms su klientais, kurie yra fiziniai asmenys, sudarantys sutartį, tiesiogiai susijusią su jų verslo veikla, kai iš tokių sutarčių turinio matyti, kad jos nėra profesinio pobūdžio. Siekiant nustatyti, ar toks klientas konkrečiomis aplinkybėmis turi vartotojų teises, būtina patikrinti, ar sudaryta sutartis yra profesinio pobūdžio, remiantis to verslininko įrašu Lenkijos Respublikos centriniame verslo veiklos ir informacijos registre

§13
Verslininko atsisakymas nuo sutarties

 1. Verslininkas turi teisę atsisakyti sutarties nenurodydamas priežasties per 30 dienų nuo produkto gavimo dienos.
 2. Pareiškimą apie sutarties atsisakymą ir grąžintą gaminį reikia siųsti adresu: MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna, Grąžinimų ir skundų skyrius, Towarowa g. 17, 10-416 Olštynas.
 3. Verslininkas privalo padengti tiesiogines prekių grąžinimo MONDEX išlaidas (t. y. produkto siuntimo atgal per kurjerių bendrovę, paštą ar kitą instituciją išlaidas), išskyrus 4 punkte nurodytą atvejį.
 4. Kartu Pardavėjas Verslininkui suteikia nemokamą prekių grąžinimo paslaugą https://szybkiezwroty.pl/. Greitas grąžinimas - tai paslauga, kurios dėka Pirkėjas gali nemokamai grąžinti savo užsakymus per visoje Lenkijoje esančius Paczkomat automatus. Siuntinį su grąžinimu galima išsiųsti dviem būdais - naudojantis mobiliąja programėle InPost arba interneto svetaine SzybkieZwroty.pl.
 5. Verslininkas atsako už bet kokį daikto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl to, kad daiktas buvo naudojamas ne tik tiek, kiek būtina jo pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 6. Grąžinamų produktų kaina ir pigiausio siūlomo pristatymo varianto kaina yra kompensuojama.
 7. Mokėtina suma bus grąžinta į nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų.

§14
Skundų nagrinėjimo tvarka

 1. Dėl pirkimo-pardavimo sutarčių, sudarytų iki 2023 m. sausio 1 d. Pardavėjas atsako vartotojui pagal Civilinio kodekso 556 straipsnio ir tolesnių straipsnių sąlygas už defektus (garantija), galiojusias iki 2023 m. sausio 1 d.
 2. Nuo 2023 m. sausio 1 d. sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims, jeigu prekė neatitinka pirkimo-pardavimo sutarties, Vartotojui netaikomos Civilinio kodekso įstatymo trečiosios knygos XI antraštinės dalies II skirsnio nuostatos, o taikomos Vartotojų teisių įstatyme išdėstytos nuostatos, galiojančios nuo 2023 m. sausio 1 d. (5A skyrius).
 3. Vartotojas gali pasinaudoti garantija, jeigu ją suteikė Pardavėjas.
 4. Skundai turėtų būti siunčiami Pardavėjo adresu: MONDEX Anna and Jerzy Affek Spółka Jawna Grąžinimo ir skundų skyrius, Towarowa 17, 10-416 Olsztyn arba elektroniniu būdu, naudojant interneto svetainėje mondex.pl/reklamacje esančią formą.
 5. Prekė atitinka sutartį, jeigu, visų pirma, jos aprašymas, tipas, kiekis, kokybė, komplektiškumas ir funkcionalumas, o prekių su skaitmeniniais elementais atveju - taip pat suderinamumas, sąveika ir atnaujinimų prieinamumas bei tinkamumas konkrečiam tikslui, kuriam ji reikalinga vartotojui, apie kurį vartotojas pranešė Pardavėjui ne vėliau kaip sutarties sudarymo metu ir su kuriuo Pardavėjas sutiko.
 6. Be to, tam, kad produktas būtų laikomas atitinkančiu sutartį, jis turi:būti tinkamas naudoti tiems tikslams, kuriems tokios rūšies produktas paprastai naudojamas, atsižvelgiant į taikytiną teisę, techninius standartus ar gerąją praktiką, būti tokio kiekio ir turėti tokias savybes, įskaitant patvarumą ir saugą, o produktų su skaitmeniniais elementais atveju - ir funkcionalumą bei suderinamumą, kurios būdingos tokios rūšies produktui ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgdamas į produkto pobūdį ir prekiautojo, jo pirmtakų teisėje ar jų vardu veikiančių asmenų viešą patikinimą, visų pirma reklamoje ar ženklinime, išskyrus atvejus, kai prekiautojas įrodo, kad:
  1. jis nežinojo apie atitinkamą viešąją garantiją ir, protingai vertinant, negalėjo apie ją žinoti,
  2. iki sutarties sudarymo viešoji garantija buvo ištaisyta tokiomis pačiomis sąlygomis ir forma, kokia buvo pateikta viešoji garantija, arba panašiu būdu,
  3. viešoji garantija neturėjo įtakos vartotojo sprendimui sudaryti sutartį.
 7. Kad produktas būtų laikomas atitinkančiu sutartį, jis taip pat turi būti tiekiamas su pakuote, priedais ir instrukcijomis, kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis, ir turi būti tokios pat kokybės kaip pavyzdys ar modelis, kurį prekiautojas pateikė vartotojui iki sutarties sudarymo, ir atitikti tokio pavyzdžio ar modelio aprašymą. Vartotojų teisių įstatymo 43k straipsnio 3 ir 4 dalių bei 43l straipsnio 4 dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos produktams su skaitmeniniais elementais.
 8. Pardavėjas neatsako už gaminio neatitikimą pirmiau nurodytai sutarčiai, jeigu vartotojas ne vėliau kaip sutarties sudarymo metu buvo aiškiai informuotas, kad tam tikra gaminio savybė nukrypsta nuo 6 ir 7 punktuose nustatytų atitikties sutarčiai reikalavimų, ir aiškiai bei atskirai sutiko su tam tikros gaminio savybės trūkumu.
 9. Jei gaminys neatitinka sutarties, vartotojas gali reikalauti jį pataisyti arba pakeisti. Pardavėjas atlieka remontą arba pakeitimą per pagrįstą laiką nuo to momento, kai vartotojas informuoja pardavėją apie neatitikimą sutarčiai, ir nesukeldamas vartotojui pernelyg didelių nepatogumų, atsižvelgdamas į gaminio pobūdį ir tikslą, kuriam vartotojas jį įsigijo. Pardavėjas padengia remonto ar pakeitimo išlaidas, įskaitant visų pirma pašto, vežimo, darbo ir medžiagų išlaidas.
 10. Vartotojas turi leisti Pardavėjui susipažinti su taisytinu ar keistinu gaminiu. Pardavėjas atsiima prekes iš vartotojo jo sąskaita. Vartotojas neprivalo mokėti už įprastą vėliau pakeistų prekių naudojimą.
 11. Jei prekė neatitinka sutarties, vartotojas gali pateikti pareiškimą sumažinti kainą arba atsisakyti sutarties, kai:
  1. pardavėjas atsisakė užtikrinti, kad prekė atitiktų sutartį pagal Vartotojų teisių įstatymo 43d straipsnio 2 dalį;
  2. pardavėjas neužtikrino produkto atitikties sutarčiai pagal Vartotojų teisių įstatymo 43d straipsnio 4-6 dalis;
  3. prekės neatitikimas sutarčiai išlieka, nors pardavėjas ir bandė užtikrinti prekės atitiktį sutarčiai;
  4. produkto neatitikimas sutarčiai yra pakankamai didelis, kad būtų galima pateisinti kainos sumažinimą arba sutarties atsisakymą, prieš tai nepasinaudojus Vartotojų teisių įstatymo 43d straipsnyje nustatytomis apsaugos priemonėmis;
  5. iš prekiautojo pareiškimo ar aplinkybių aišku, kad jis per protingą laiką ar be pernelyg didelių nepatogumų vartotojui neužtikrins prekės atitikties sutarčiai.
 12. Sumažinta kaina turi būti tokia sutarties kainos proporcija, kokia neatitinkančios prekės vertė lieka neatitinkančios prekės vertei.
 13. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo pareiškimo dėl kainos sumažinimo gavimo dienos, grąžina vartotojui sumas, kurias jis turėjo sumokėti pasinaudojęs savo teise sumažinti kainą.
 14. Sutarties atsisakymo atveju vartotojas nedelsdamas grąžina produktą pardavėjui jo sąskaita. Pardavėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo produkto gavimo arba jo grąžinimo įrodymo gavimo dienos, grąžina vartotojui sumokėtą kainą.
 15. Vartotojas negali atsisakyti sutarties, jei gaminio neatitikimas sutarčiai yra nereikšmingas. Preziumuojama, kad gaminio neatitiktis yra esminė.
 16. Pardavėjas atsako už bet kokią gaminio neatitiktį, egzistavusią pristatymo metu ir paaiškėjusią per dvejus metus nuo to laiko, išskyrus atvejus, kai prekiautojo, jo teisinių pirmtakų ar jų vardu veikiančių asmenų nustatytas gaminio galiojimo terminas yra ilgesnis.
 17. Preziumuojama, kad bet koks produkto neatitikimas, paaiškėjęs iki dvejų metų nuo produkto pristatymo, egzistavo produkto pristatymo metu, nebent įrodoma priešingai arba šios prezumpcijos negalima suderinti su produkto pobūdžiu arba produkto neatitikimo pobūdžiu.
 18. Pardavėjas privalo atsakyti į vartotojo skundą per 14 dienų nuo jo gavimo dienos.
 19. Šioje dalyje išdėstytos su vartotoju susijusios nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurios nuo tos dienos sudaromos su vartotojais - fiziniais asmenimis, sudarančiais sutartis, tiesiogiai susijusias su jų verslo veikla, kai iš tokių sutarčių turinio aišku, kad jos nėra profesinio pobūdžio. Siekiant nustatyti, ar toks klientas tam tikromis aplinkybėmis turi vartotojų teises, reikėtų patikrinti, ar sudaryta sutartis yra profesinio pobūdžio, remiantis to verslininko įrašu Lenkijos Respublikos centriniame verslo veiklos ir informacijos registre.
 20. Pardavėjas laikosi Vartotojų teisių įstatymo 5B skyriaus nuostatų dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo sutarčių.
 21. Pardavėjas atsako už bet kokią skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos, pristatytos vienu kartu ar dalimis, neatitiktį sutarčiai, kuri egzistavo jos pristatymo metu ir paaiškėjo per dvejus metus nuo to laiko.

§15
Skundų pateikimo ir žalos atlyginimo ne teismo tvarka

 1. Pardavėjas informuoja apie galimybę pasinaudoti neteisminiais skundų nagrinėjimo ir pretenzijų nagrinėjimo būdais. Naudojimasis jais yra savanoriškas ir gali būti taikomas tik tuo atveju, jei abi ginčo šalys su tuo sutinka.
 2. Išsamią informaciją apie vartojimo ginčų nagrinėjimą, įskaitant Vartotojo galimybę pasinaudoti neteisminiais skundų nagrinėjimo, pretenzijų nagrinėjimo būdais ir naudojimosi šiais būdais taisykles, galima rasti rajonų (miestų) vartotojų teisių apsaugos kontrolierių įstaigose ir rajonų (miestų) vartotojų teisių apsaugos kontrolierių įstaigose, apskričių Prekybos inspekcijų inspekcijų interneto svetainėse bei interneto svetainėje https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Vartotojas, kuris yra vartotojas, turi teisę pasinaudoti toliau nurodytais skundų pateikimo ir žalos atlyginimo ne teisme tvarkos pavyzdžiais: (1) kreipimasis dėl ginčo sprendimo į nuolatinį taikų vartotojų teismą; (2) kreipimasis dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka į Prekybos inspekcijos vaivadijos inspektorių.
 4. Vadovaudamiesi 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 524/2013, norėtume informuoti, kadES lygmens vartotojų ir komercinės veiklos subjektų ginčų sprendimo internetu platformą (ODR platformą) galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  .ODR platforma - tai vieno langelio principu veikianti interneto svetainė, skirta vartotojams ir prekiautojams, siekiantiems neteisminiu būdu išspręsti ginčą dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš internetinės pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties.

§16
Nenugalimos jėgos (force majeure) išlyga

 1. Nė viena iš šalių neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu toks nevykdymas įvyko dėl nenumatyto ir nuo jos nepriklausančio įvykio arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant, epidemiją, potvynį, gaisrą, audrą, žaliavų trūkumą, transporto streiką, dalinį ar visišką streiką arba lokautą. Šalis, kurią paveikė tokie įvykiai, privalo nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo minėto įvykio atsiradimo, pranešti apie tai kitai šaliai.
 2. Šalys susitaria, kad jos bendrai stengsis kuo geriau įvykdyti įsipareigojimą, kol tokie įvykiai tęsiasi.
 3. Ši sąlyga jokiu būdu neapriboja vartotojų teisių

§17
Asmens duomenų apsauga

 1. Pardavėjas renka ir tvarko Klientų pateiktus asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus ir laikydamasis Privatumo politikos.
 2. Pardavėjas taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tvarkomų asmens duomenų apsaugą.
 3. Papildomi paaiškinimai dėl asmens duomenų apsaugos pateikiami Svetainėje esančiame skirtuke "Privatumo politika".

§18
Klientų atsiliepimai

 1. Kalbant apie turinio skelbimą ir jo teikimą, Klientas savanoriškai platina turinį. Skelbiamas turinys neišreiškia Pardavėjo nuomonės ir neturėtų būti tapatinamas su jo veikla. Pardavėjas nėra turinio teikėjas, o tik subjektas, kuris šiam tikslui teikia tinkamus IRT išteklius.
 2. Klientas pareiškia, kad:
  1. jis turi teisę naudotis autorių teisėmis, pramoninės nuosavybės teisėmis ir (arba) gretutinėmis teisėmis į - atitinkamai - kūrinius, pramoninės nuosavybės teisių objektus (pvz., prekių ženklus) ir (arba) gretutinių teisių objektus, kurie sudaro turinį;
  2. asmens duomenys, vaizdai ir informacija apie trečiąsias šalis paslaugų apimtyje buvo įkelti ir pateikti teisėtai, savanoriškai ir gavus atitinkamų asmenų sutikimą;
  3. Klientas sutinka, kad turinį gali peržiūrėti kiti Klientai ir Pardavėjas, ir įgalioja Pardavėją nemokamai naudoti turinį pagal šias Taisykles ir sąlygas.
 3. Klientas neturi teisės:
  1. Naudodamasis paslaugomis, skelbti trečiųjų asmenų asmens duomenis ir platinti trečiųjų asmenų atvaizdą be teisiškai reikalaujamo trečiųjų asmenų leidimo ar sutikimo;
  2. įkelti reklaminio ir (arba) skatinamojo turinio, naudojantis paslaugomis.
 4. Pardavėjas tikrina nuomones naudodamas el. pašto adresą, kuris buvo naudojamas pirkimo procese arba priskirtas naudotojo paskyrai.
 5. Nuomonės apie produktus gali būti teikiamos tik dėl Pardavėjo internetinėje parduotuvėje faktiškai įsigytų produktų ir tik to internetinės parduotuvės kliento, kuris faktiškai įsigijo recenzuojamą produktą.
 6. Nuomonės gali būti skelbiamos tiesiogiai Internetinės parduotuvės svetainėje arba išorinėje nuomonių rinkimo tarnyboje, su kuria Pardavėjas bendradarbiauja ir į kurią nurodo Internetinės parduotuvės svetainėje.
 7. Draudžiama sudaryti fiktyvias ar apsimestines Pardavimo sutartis, siekiant pateikti nuomonę apie Produktą.
 8. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas gali neatlygintinai naudoti Parduotuvės interneto svetainėje skelbiamas Pirkėjo nuomones ar kitą turinį.
 9. Pardavėjas neskelbia ir nepaveda kitiems skelbti netikrų nuomonių ar rekomendacijų apie Klientus, siekdamas reklamuoti savo Produktus ar pateikti remiamas nuomones.
 10. Draudžiama, kad Klientai, naudodamiesi paslaugomis, skelbtų nuomones ar kitą turinį, kuris, visų pirma, galėtų
  1. skelbti nesąžiningai, pvz., siekiant pažeisti trečiųjų šalių asmenines teises;
  2. pažeisti trečiųjų šalių teises, įskaitant teises, susijusias su autorių ir gretutinėmis teisėmis, pramoninės nuosavybės teisėmis, verslo paslaptimis ar konfidencialumo įsipareigojimais;
  3. yra įžeidžiančio pobūdžio arba kelia grėsmę kitiems asmenims, arba jame yra geros moralės normas pažeidžiančių žodžių (pvz., vartojant vulgarizmus arba posakius, kurie paprastai laikomi įžeidžiančiais);
  4. prieštarauja Pardavėjo interesams;
   kitaip pažeidžia Taisyklių ir sąlygų nuostatas, gerą moralę, galiojančių įstatymų nuostatas, socialines normas ar papročius.

§18
Baigiamosios nuostatos

 1. Visos teisės į Internetinę parduotuvę, įskaitant turtines autorių teises, intelektinės nuosavybės teises į jos pavadinimą, domeno vardą, Internetinės parduotuvės svetainę, taip pat į formas, logotipus, priklauso Pardavėjui, o jų naudojimas gali būti vykdomas tik nurodytu būdu ir laikantis Taisyklių ir sąlygų.
 2. Sutartims su Klientais taikoma Lenkijos teisė. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaryta 1980 m. balandžio 11 d. Vienoje, netaikoma.
 3. Taikytinos Lenkijos teisės pasirinkimas neatima iš Klientų, kurie yra vartotojai, apsaugos, kurią jiems suteikia teisė, taikoma pagal jų nuolatinę gyvenamąją vietą ES.
 4. Šiose sąlygose neaptartais klausimais taikoma Lenkijos teisė.
 5. Kiekvienas Klientas informuojamas apie bet kokius šių Taisyklių ir nuostatų pakeitimus, pateikiant informaciją pagrindiniame internetinės parduotuvės puslapyje, kurioje nurodoma jų įsigaliojimo data. Klientai, turintys Paskyrą, papildomai informuojami apie pakeitimus kartu su jų santrauka jų nurodytu el. pašto adresu. Pakeitimai įsigalioja ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jų paskelbimo dienos. Jei Paskyrą turintis Klientas nesutinka su nauju Taisyklių ir sąlygų turiniu, jis privalo apie tai informuoti Pardavėją per 14 dienų nuo pranešimo apie Taisyklių ir sąlygų pakeitimus dienos. Pranešus Pardavėjui apie nesutikimą su nauju Sąlygų turiniu, Sutartis nutraukiama.

1.01.2023 r.

 1. This regulation defines the principles and conditions applicable during the Black Week Promotion in the MONDEX online store from November 24th to 28th, 2023.
 2. The promotion includes selected products available in the MONDEX store, marked with the symbol "2+1 free." The promotion applies to specific products that have been marked as participating in the promotion. For example, if a customer selects three products from the promotion, the third one will be free. However, if they choose two participating products and one non-participating product, no discount will be applied.
 3. Customers have the option to freely combine products participating in the promotion. They can freely mix and match products participating in the promotion, providing them with flexibility when creating orders. For instance, if a customer selects two products of type A and one of type B, the price of product B will be reduced to zero.
Pakraunama...